Wie zijn we

Klachtenregeling

Indien ontevredenheid bestaat over de uitvoering van onze werkzaamheden of over de medewerkers
van ons kantoor, kan dit aanleiding zijn tot het indienen van een klacht. In verband hiermee hebben
wij een klachtenregeling opgesteld. Hier kunt u de klachtenregeling opvragen.

Klokkenluiderregeling

Personen die een vermeende onregelmatigheid binnen of (mede) buiten ons kantoor aan de orde
willen stellen, kunnen dit melden in het kader van onze klokkenluiderregeling. Het gaat hierbij om
onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de uitvoering van onze
werkzaamheden, dan wel om vermoedens dat er sprake is van een (dreigende) betrokkenheid van
ons kantoor en / of haar medewerkers bij een strafbaar feit en / of wetsovertreding die het
vertrouwen in ons kantoor of in de financiële markten kan schaden. De klokkenluiderregeling is in
de klachtenregeling opgenomen.

Meldingen

Klachten en klokkenluidermeldingen kunnen – behalve op schrift – ook worden gedaan via het
speciale emailadres klachten@dommeldael.nl.
Deze klachten komen binnen bij onze onafhankelijkheidsfunctionaris die toeziet op een adequate
afhandeling van uw klacht of melding.

Klachtenregeling