Wie zijn we

Klachtenregeling

Indien ontevredenheid bestaat over de uitvoering van onze werkzaamheden of over de medewerkers van ons kantoor, kan dit aanleiding zijn tot het indienen van een klacht. In verband hiermee hebben wij een klachtenregeling opgesteld. Hier kunt u de klachtenregeling opvragen.

Klokkenluiderregeling

Personen die een vermeende onregelmatigheid binnen of (mede) buiten ons kantoor aan de orde willen stellen, kunnen dit melden in het kader van onze klokkenluiderregeling. Het gaat hierbij om onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de uitvoering van onze werkzaamheden, dan wel om vermoedens dat er sprake is van een (dreigende) betrokkenheid van ons kantoor en / of haar medewerkers bij een strafbaar feit en / of wetsovertreding die het vertrouwen in ons kantoor of in de financiële markten kan schaden. De klokkenluiderregeling is in de klachtenregeling opgenomen.

Meldingen

Klachten en klokkenluidermeldingen kunnen – behalve op schrift – ook worden gedaan via het speciale emailadres klachten@dommeldael.nl.
Deze klachten komen binnen bij onze onafhankelijkheidsfunctionaris die toeziet op een adequate afhandeling van uw klacht of melding.

Klachtenregeling