Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dommeldael Accountants
Op al onze dienstverleningen zijn de algemene voorwaarden van de NBA van toepassing. De algemene voorwaarden zijn Gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel op 15 augustus 2018 onder nummer 17202483. Wij kunnen u deze altijd kosteloos toezenden.

Algemene voorwaarden Dommeldael Belastingadviseurs
De algemene voorwaarden waarop Dommeldael Belastingadviseurs haar diensten aanbiedt zijn ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
‘s-Hertogenbosch gedeponeerd onder nummer 49/2011. Op verzoek worden deze aan u kosteloos toegezonden.

Algemene voorwaarden

.