Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverleningen zijn de algemene voorwaarden van de NBA van toepassing. De
algemene voorwaarden zijn Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 15 augustus 2018 onder
nummer 17202483. Wij kunnen u deze altijd kosteloos toezenden.

Algemene voorwaarden Dommeldael Belastingadviseurs
De algemene voorwaarden waarop Dommeldael Belastingadviseurs haar diensten aanbiedt zijn ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch gedeponeerd onder nummer 49/2011.
Op verzoek worden deze aan u kostenloos toegezonden.

Algemene voorwaarden

.